O Szkole
Wydarzenia i Informacje
Bez kuchni ani rusz
Fryzjerstwo - Szkolenia
Fryzjerstwo na wesoło
Informacje o Przetargach
Koło krwiodawstwa
Praktyki zagraniczne
Świat Sportu
Szkolne Koło CARITAS
Szkolne koło PTTK
Technik Informatyk
Wiadomości z biblioteki
Z życia szkoły
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Nawigacja
Artykuły » Z życia szkoły » Wyprawka Szkolna 2013/2014
Wyprawka Szkolna 2013/2014
WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014
Zasady i potrzebne dokumenty

 


W 2013 roku Rządowym programem „Wyprawka szkolna”
objęci będą uczniowie rozpoczynający naukę:

 1. w klasach I – III oraz V szkoły podstawowej,
 2. w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum).
 3. Ponadto Programem objęci będą także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających, szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Kryteria dostępu do pomocy:

 • Rodzice uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej będą mogli ubiegać się o pomoc, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto miesięcznie.
 • Rodzice pozostałych klas objętych Programem będą mogli ubiegać się o pomoc jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł netto miesięcznie.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach na podstawie decyzji dyrektora szkoły z dofinansowania mogą skorzystać osoby, których dochód przekracza 456 zł.

  Za szczególne przypadki uznaje się m. in.: ubóstwo, bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, alkoholizm lub narkomania, itp. (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej).

 

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 

Wniosek należy złożyć do dnia 10 września 2013 roku w szkole,
do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014

 

Rodzic (opiekun) do wniosku powinien dołączyć następujące dokumenty:

1.  wnioski składane w ramach kryterium dochodowego:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,
 • odcinek renty / emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (jeżeli dotyczy),
 • oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, potwierdzone przekazem pocztowym lub wyciągiem bankowym,
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych,
 • kserokopia decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego,
 • kserokopia decyzji o pobieranym dodatku mieszkaniowym,
 • oświadczenie o wysokości dochodów – w przypadku pracy dorywczej,
 • zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).

2. wniosku składane poza kryterium dochodowym:

 • w przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód przekracza 456 zł do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

3. wnioski składane dla uczniów niepełnosprawnych:

 • w przypadku uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

 

Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

W przypadku zakupów zbiorczych, koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu podręczników. Potwierdzenie zakupu w tym przypadku powinno zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu. Potwierdzenie wystawia się na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

Rodzice proszeni są o kierowanie wszelkich pytań i wątpliwości do szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń.

 

Załączniki:

1 Instrukcja - szkoła ponadgimnazjalna Plik Word Plik PDF
2 Instrukcja - osoby niepełnosprawne Plik Word  Plik PDF
3

Tabela kwot dofinansowania podręczników

Plik Word Plik PDF
4 Tabela kwot dofinansowania podręczników dla osób niepełnosprawnych. Plik Word Plik PDF
5 Wniosek w sprawie dofinansowania podręczników. Plik Word Plik PDF
6 Wniosek w sprawie dofinansowania podręczników dla osób niepełnosprawnych. Plik Word Plik PDF


 


Podziel się z innymi:
Facebook - Lubię To:Wtorek, 31 Marca 2020
imieniny: Balbina, Beniamin, Gwidon


Poprzednia galeria
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Tablica ogłoszeń
Ostatnio
4,201,459 unikalne wizyty

od 2007, M.Juszczak, A.Wyskwar
Si-fusion. Vse pravice pridržane. Powered by PHP-fusion. Designed by Si-Fusion.